งานสัมมนาออนไลน์ "Siree Park Webinar"

‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’

สวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับสากลที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์การอนุรักษ์พรรณไม้นอกถิ่นที่อยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืช การดำเนินงานภายในของสวนพฤกษศาสตร์จึงมีรูปแบบเฉพาะเจาะจง ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ

เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายและแลกเปลี่ยนการมุมมองในการดำเนินงาน


วิทยากร

Free HTML5 Website Template by freehtml5.co

Dr. Greetha Arumugam

Botanical Garden Conservation International (BGCI)
บรรยายหัวข้อ Botanical Garden Accreditation

Free HTML5 Website Template by freehtml5.co

Dr. Nura Abdul Karim

Deputy Director / Library, Training & External Relations จาก Singapore Botanic Garden ประเทศสิงคโปร์
บรรยายหัวข้อ Collection management

Free HTML5 Website Template by freehtml5.co

ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ Plant conservation in Queen Sirikit Botanic Garden

Webinar2021 - 1 JULY 2021

 

ตารางรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 - 15.30 น.

 
ลงทะเบียน

อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดการสัมมนาหัวข้อ
‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’

Dr. Greetha Arumugum : บรรยายหัวข้อเรื่อง Botanical Garden Accreditation และตอบคำถามจากผู้ฟัง

Dr. Nura Abdul Karim : บรรยายหัวข้อเรื่อง collection management และตอบคำถามจากผู้ฟัง

ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน : บรรยายหัวข้อเรื่อง Plant Conservation in Queen Sirikit Botanic Garden และตอบคำถามจากผู้ฟัง

ปิดกิจกรรมการสัมมนา

Sireeruckhachati Nature Learning Park

Mahidol University, Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom.