ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

       นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สมุนไพรให้แก่นักศึกษา โดยมีคุณจุฑาธิป แผลงชีพ นักวิทยาศาสตร์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงลึกให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรของนักพฤกษศาสตร์ โดยคุณศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล นอกเหนือจากกิจกรรมสาธิตแล้วนักศึกษายังสามารถเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งวัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

23

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา นำผู้พิการในโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ (1st Draft Press Release for 25 March 2020) เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเข้าชมในครั้งนี้ทางคณะผู้เข้าชมได้ทำกิจกรรมสาธิตทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยในกิจกรรมยาดมสมุนไพรนั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกกลิ่นสมุนไพรที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดมาทำเป็นยาดมสมุนไพรและสามารถนำกลับบ้านไปได้เลย นอกจากจะได้ยาดมสมุนไพรกลับไปเป็นของที่ระลึกแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิด ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาดมอีกด้วย ในส่วนของกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋วนั้น เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือทำในทุก ๆ ขั้นตอนด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรองรับคณะผู้เข้าชมที่มีความพิเศษ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่และสถานที่เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะผู้เข้าชมสามารถร่วมทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองกิจการนักศึกษาให้ความไว้วางใจเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ของเราเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้โอกาสเราได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร ให้กว้างขวางมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

02

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

         สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในห้องนิทรรศการถาวร เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรนำชมในส่วนของลานนานาสมุนไพรที่จัดแสดงต้นสมุนไพรนานาชนิดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไว้ในลานเดียว

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯขอขอบคุณที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) แนะนำเราให้แก่บุคลากรใหม่ของท่าน สุดท้ายนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

19

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนในรูปแบบการศึกษา Home School และผู้ปกครองนำโดยคุณ นงนุช สร้อยมาลา เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

             คุณนงนุช สร้อยมาลา นำนักเรียนจากการศึกษารูปแบบ Home School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ทางผู้ปกครองจึงเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ว่าสีนี้ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบและได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง กิจกรรมถัดมาจะเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกรี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบนั่นก็คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถรางนั้นมีต้นสมุนไพรให้ชมทั้งสองข้างทางกว่า 30 ชนิด พร้อมการบรรยายประกอบบนรถรางเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และเห็นต้นจริง ในเวลาเดียวกัน

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอุทยานสิรีรุกขชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจจากท่านในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

13

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

       นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและการนำไปใช้ให้กับนิสิต ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้ สัมผัส ชิม ดม ต้นสมุนไพรพร้อมกับการถามตอบเพื่อให้นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนตลอดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

26

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

เภสัชกรผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสหธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าชมอทุยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายแก่เภสัชกรในโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแพทย์แผนไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

21

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้ทำวิจัยด้านพืชสมุนไพรจากหลากหลายองค์กร ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างสมุนไพรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บที่ถูกต้อง การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ การจัดการตัวอย่างสมุนไพรเพื่อฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชตลอดจนหลักในการเขียน Manuscript หัวข้อ “Materials and Methods” ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ถามตอบข้อสงสัยกับทีมวิทยากรของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และอุทยานสิรีรุกขชาติฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองอีกด้วย ถ้าหากท่านใดพลาดโอกาสในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพียงท่านกดไลค์ Facebook Page “Sireepark” ของเราเอาไว้ ท่านจะไม่พลาดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตอย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

14

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 4 (P4) และคณะครู จำนวน 43 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติม หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และสนุกเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อรองรับนักเรียนจากหลักสูตรนานาชาติ ทางอุทยานสิรีรุกขชาตฯ จึงได้จัดเตรียมวิทยากรภาคภาษาอังกฤษไว้คอยดูแลและให้ความรู้ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

02

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากทางครอบครัวสนใจในกิจกรรมและอยากจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและใกล้ชิดธรรมชาติมากชึ้น จึงได้รวมตัวกันและติดต่อเข้าทำกิจกรรม ณ อุทยานสิรีรุกขชาติในวันหยุด ซึ่งทางอุทยานสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมกิจกรรมที่ผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ในวันนี้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวน กิจกรรมทำวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมยาดมสมุนไพร กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร หากท่านใดสนใจทำกิจกรรมสาธิตแบบนี้ ท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าทำกิจกรรมได้เช่นกัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

31

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้น อนุบาล และน้อง ๆ วัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล และน้อง ๆ นักเรียนวัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากน้อง ๆ ยังเด็กเป็นเด็กเล็ก  ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ จึงได้เตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของน้อง ๆ เช่น กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมเส้นสายระบายสี และกิจกรรมรถรางชมสวน โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark