ข่าวประชาสัมพันธ์

11

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมสมุนไพรไทย และร่วมทำกิจกรรมอัดพรรมไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๊ว โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จ.ตาก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันไพล ทำถุงทองสมุนไพร ออกกำลังกายด้วยท่าบริหารแบบฤาษีดัดตน ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานฯ และเดินศึกษาสมุนไพร โดยมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

03

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านพืชสมุนไพรจากต้นจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียน โดยได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากร ในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

02

พ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จัดโครงการ CIP OUTing Term 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา เปิดโลกทัศน์ และเสริมทัศนคติที่มีประโยชน์ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ และกิจกรรมสาธิตขยายพันธุ์สมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

26

เม.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ…!

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิด จะทำการดับไฟ เพื่่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เวลา 13.00-16.00 น. อาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าชมในบางส่วน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

20

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้นและลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร ได้เรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกิจกรรมพาชมต้นสมุนไพรจริงตามลานต่างๆ ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจรรมทายภาพการ์ตูนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง พร้อมนั่งรถรางชมสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเน้นการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

07

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม