ข่าวประชาสัมพันธ์

25

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology (สพปส 328 เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษารายวิชา TCM 210 เภสัชกรรมนักศึกษาแพทย์แผนจีนและคณาจารย์ จำนวน 47 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 13 ตอน “ศาลายาโอสถ”

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 13 ตอน “ศาลายาโอสถ” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์  จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 9 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และทีมงาน ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตำรับสมุนไพรไทย” โดยรองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ (ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ท่านแรก) และร่วมทำกิจกรรม Workshop สร้างเสริมประสบการณ์ การทำยาดมสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้จากบรรยายและสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น พาคณะบุคลากร จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้มีภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและประยุกต์ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตนและกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 22 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8)  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

03

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” และแนะนำอุทยานธรรมชาติวิทยา ฯ เนื่องในนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งภายในงานกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในวันนี้ เริ่มกิจกรรมโดยพาชมนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) นั่งรถรางพาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในหัวข้อความสุขของคุณคืออะไร และหัวข้อ Happy 8 ที่หนึ่งในใจ ทำกิจกรรม “ยาดมสมุนไพร กลิ่นตามใจคนปรุง” ท้ายสุดเป็นการสรุปกิจกรรมและการทำพันธะสัญญา โดยมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

03

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2562 หน่วยวิชาจินตทัศน์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในชื่อค่าย “จินตทัศน์วิจิตร 2562”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 59 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน ความสามารถในการบันทึกความรู้ การจำแนก คิดวิเคราะห์ การประมวลความคิดและการสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

02

เม.ย.'62

ข่าววิชาการ

รายการครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน “พญายอ”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร พญายอ

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

28

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark