ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จาก Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มกราคม 2562 Prof. Dr.  Zhu-Jun Yao และ Prof. Dr. Jian-Xin Li  จาก School of Chemistry and Chemical Engineering , Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ร่วมกับอาจารย์ ศ.ดร. อภิชาติ สุขสำราญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแพง ศ. (เกียรติคุณ) ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark