ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธียกรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานไว้ที่ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพฤหัสบดีที่ 13  กันยายน  2561 ฤกษ์เวลา  8.39 น.  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   และรองศาสตราจารย์  ดร. ภกญ. สุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมพิธียกรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานไว้ ณ ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอชีวกโกมารภัจน์เป็นบรมครูทางการแพทย์อายุรเวท และเป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชาของผู้ที่ศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark