ข่าวประชาสัมพันธ์

18

พ.ย.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 4/2564
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารในด้านต่าง ๆ เพื่อให้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน และยั่งยืนต่อไปในอนาคต