ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ธ.ค.'57

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ จักรยานแรลลี่ สิริรุกชาติ เทิดไท้มหาราช องค์ราชัน

คณะกรรมการบริหารกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองกิจการนักศึกษาและสำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้ดำเนินการจัด“โครงการ จักรยานแรลลี่ สิริรุกชาติ เทิดไท้มหาราช องค์ราชัน ”เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ สวนสิริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของนักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนทั่วไป สามารถครองชีวิตได้อย่างเป็นสุข รวมถึงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการแนะนำสวนสิริรุกชาติ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในหมู่ประชาคมชาวมหิดล และ บุคคลทั่วไป และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น เพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัด “โครงการ จักรยานแรลลี่ สิริรุกชาติ เทิดไท้มหาราช องค์ราชัน ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลอง ดังกล่าว ตลอดจนให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตต่อไป