ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ม.ค.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1


มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ “สวนสมุนไพร” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สิรีรุกขชาติ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นศักยภาพของสวนสมุนไพรแห่งนี้จึงได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่ และขยายพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ เป็น 140 ไร่ เพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทยระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ว่า “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อการศึกษาและวิจัย นำเสนอสาระสำคัญของสมุนไพร และเภสัชกรรมแผนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ


การวิจัยเพื่อค้นหายาใหม่และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อคืนความหลากหลายสู่ธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในรูปแบบห้องสมุดธรรมชาติ จัดปลูกพืชสมุนไพรในลักษณะผสมผสานให้อิงอาศัยกัน จัดปลูกและรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาไว้มากกว่า 600 ชนิด เสนอสาระความรู้ต่าง ๆ ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสือนำชม ป้ายชื่อสมุนไพร และห้องนิทรรศการที่จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรแห้ง พืชสมุนไพรจำลอง สื่อวีดิทัศน์ และเกมเพื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ(Interactive learning) อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม และได้รับการบรรจุเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และยังมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพต่างๆ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็น Medicinal plant Garden เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าตามร่างหลักเกณฑ์ของ The common guidelines for establishment of medicinal plant garden in ASEAN countries และจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


ในห้วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยอยู่ในภาวะเศร้าโศกจากการเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทำความดีเพื่อสังคม และสร้างความสุขแก่ประชาชน จึงจัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าลงทะเบียน ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีการบรรยายเรื่องปัจจัยก่อให้เกิดโรคตามภูมิปัญญาไทยและการสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันโรคและรักษาสุขภาพในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมนำชม นิทรรศการถาวรเรื่อง “สมุนไพร: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานฯ และสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร  พร้อมทั้งมีการออกบูธแสดงผลิตภัฑณ์สมุนไพรจากผู้สนับสนุนต่างๆ  ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งสาระความรู้ในการใช้สมุนไพร และพักผ่อนในบรรยากาศสบาย ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนและครอบครัว และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริต่อไป


อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 และทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00-16.00 น. ในช่วงนี้จะยังไม่คิดค่าเข้าชม เพื่อถวามเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9