ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรไทย : ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” พร้อมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 13 ท่าน