ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ม.ค.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 : PSUT GAME 27th

ด้วยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ “กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการแข่งขันและกิจกรรมต่าง อีกทั้งยังได้นำองค์ความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมรวมไปถึงการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทวิชาชีพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเปิดมุมมองและสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่จากการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ


สโมสรนักศึกษาฯอนุญาตให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น.

(โดยมีการขอนั่งรถรางชมรอบๆ)