ข่าวสารและกิจกรรม

05.08.2563

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

       นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สมุนไพรให้แก่นักศึกษา โดยมีคุณจุฑาธิป แผลงชีพ นักวิทยาศาสตร์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงลึกให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรของนักพฤกษศาสตร์ โดยคุณศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล นอกเหนือจากกิจกรรมสาธิตแล้วนักศึกษายังสามารถเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งวัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

23.07.2563

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา นำผู้พิการในโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ (1st Draft Press Release for 25 March 2020) เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเข้าชมในครั้งนี้ทางคณะผู้เข้าชมได้ทำกิจกรรมสาธิตทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยในกิจกรรมยาดมสมุนไพรนั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกกลิ่นสมุนไพรที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดมาทำเป็นยาดมสมุนไพรและสามารถนำกลับบ้านไปได้เลย นอกจากจะได้ยาดมสมุนไพรกลับไปเป็นของที่ระลึกแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิด ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาดมอีกด้วย ในส่วนของกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋วนั้น เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือทำในทุก ๆ ขั้นตอนด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรองรับคณะผู้เข้าชมที่มีความพิเศษ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่และสถานที่เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะผู้เข้าชมสามารถร่วมทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองกิจการนักศึกษาให้ความไว้วางใจเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ของเราเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้โอกาสเราได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร ให้กว้างขวางมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

02.07.2563

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

         สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในห้องนิทรรศการถาวร เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรนำชมในส่วนของลานนานาสมุนไพรที่จัดแสดงต้นสมุนไพรนานาชนิดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไว้ในลานเดียว

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯขอขอบคุณที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) แนะนำเราให้แก่บุคลากรใหม่ของท่าน สุดท้ายนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ