ข่าวประชาสัมพันธ์

28

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

26

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้งปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
เนื่องจากมีการดับไฟฟ้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการและจะเปิดให้บริการ
ตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

25

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้เปิดให้มีการสอนรายวิชาพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนและอาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย โดยพานักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการจิตอาสา และอาจารย์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

22

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้พร้อมรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาการสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย โดยพานักเรียนและอาจารย์ จำนวน 72 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ทั้งนี้โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร ผักสวนครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น รถรางพาชมสมุนไพรในอุทยานฯ สาธิตการปลูกสมุนไพรเบื้องต้น วิทยากรพาชมห้องนิทรรศการถาวร การฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน พร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้ เข้าใจ วัยสูงอายุ” และ “สมุนไพรสำหรับผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ติดตามข่าวสารของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
https://sireepark.mahidol.ac.th หรือ Facebook Fanpage: Sireepark

09

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดงานปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ซึมซับถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลและยังได้ช่วยในการประชาสัมพันธ์สวนสมุนไพรให้เป็นที่รู้ใจในสังคม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 190 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยเทศบาลตำบลนายางได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์เทศบาลตำบลนายาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในฐานะหมอหมู่บ้านประจำชุมชนได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Arizoneเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาดูงานด้านระบบเภสัชกรรมในไทย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Arizone จำนวน 20 ท่าน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark