ข่าวประชาสัมพันธ์

14

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1,2 สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนทั้งหมด 49 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ส่วนที่ใช้ และสรรพคุณของสมุนไพร รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ประโยชน์พืชสมนุไพร ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 29 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านกระบวนการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนโชติกาญจน์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนโชติกาญจน์ ได้จัดโครงการ ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 133 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาหาความรู้และนำมาพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4-6 และคุณครู ทั้งหมด 50 คน  เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น รู้จักวิชาชีพทางการวิจัยที่หลากหลาย เห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการเรื่อง “การศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนวิธีการสกัดสาระสำคัญในสมุนไพร และให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งอาจารย์ ทั้งหมด 33 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  หน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์สู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีบุคลากรของ สสวท. จำนวนทั้งหมด 117 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมรักษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนธรรมรักษา ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อยอดจากในห้องเรียน และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 104 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้พืชสมุนไพรและปลูกฝังให้รู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 62 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศและผู้ประสานงาน จำนวนทั้งหมด 16 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จาก Yunnan University เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2019” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยพานักศึกษา จาก Yunnan University จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark