ข่าวประชาสัมพันธ์

22

ก.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จัดโครงการสานสายใยครูศิษย์ โดยเข้าเยี่ยมชมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพร กับ การทำลูกประคบ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-14.00

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

 

07

ก.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการที่จะเกษียณ จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะข้าราชการที่จะเกษียณ โดยนิตยสารโล-ลั้นลา ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ “ผจญภัยในตัวเอง การเรียนรู้ครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” เข้ามาอบรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

05

ก.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปรับปรุง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเตรียมความพร้อมที่สำหรับพระราชพิธีเปิดอุทยานฯ ซึ่งทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดอุทยานฯ จึงจะมีการปรับปรุง ส่วนต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ถนนรถราง สะพานไม้ริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ทางเดินผู้ผิการ และศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ พร้อมทั้งของดการใช้จักรยานภายในอุทยานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

28

มิ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ถวามเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3
ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

21

มิ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะ International Food Policy Research Institute เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะชาวต่างชาติ จากInternational Food Policy Research Institute(IFPRI) และเจ้าหน้าที่ จากกองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล ที่เข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบอุทยานฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 40 ท่าน

19

มิ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน
เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

*****หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ กรุณาแจ้งถอนรายชื่อ
ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2560 ****
(หากผู้ที่มีชื่อ แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม ทางทีมงานขอพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่ทางอุทยานฯจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป)
1 กรรณิกา จิตต์ศรัทธา
2 กาญจน์ อุดมเสียง
3 กาญจนา เสมคำ
4 เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
5 เกศชฎา โชติพูล
6 แก้วกาญจน์ เธียรวิภาส
7 คัทรินทร์ ประยุกต์วิทยาฐาน
8 คุณัญญา รัตนสมบัติ
9 จักรพันธ์เวช ศิริกาญจนพงศ์
10 จันทรารัตน์ อมรตระกูล
11 จันทิรา โลหะวิริยศิริ
12 จารุณี อุดมศรี
13 จารุวรรณ ฉิมมานิตย์
14 จิตติมา เภาจี๋
15 จินดาวรรณ ธนศิริรักษ์
16 จินตนา ปัตตายะโส
17 จินตพิชญ์ คล้ายจินดา
18 จิรรัช ปานนก
19 จิรารัช เพ็ชรนิล
20 จีรศักดิ์ สิริภาณุพงศ์ชัย
21 จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์
22 ชนนิกานต์ หาญวรเกียรติ
23 ชมพูนุท. มีประมูล
24 ชมรวี ชวนานนท์
25 ชลลดา สิริวัฒนาพาท
26 ชวลิต ธนสหวรคุณ
27 ชูศรี กิจวรเกียรติ
28 ไชยรัตน์ จันทรเทพเทวัญ
29 ฐิติรัขต์ กำแหงปฏิยุทธิ์
30 ณมน รุจิระบรรจง
31 ณัฐชา เอี่ยมธนาพร
32 ณัฐมนชนก รัตนจันทร์โกฎิ
33 ณัฐวีณ์ เลิศรัตนาพงษ์
34 ณิชานันท์ โอทาน
35 ณิชาภัทร ประสงค์สุข
36 ณิชาภัทร เลิศกิติพงศ์พันธ์
37 ดรุณพรรณ กิติสกนธ์
38 ดลฤทัย พิมแพง
39 ดวงเนตร วงศ์ประทีป
40 ดวงมณี วงศ์ประทีป
41 ดำรง วงศ์สัตยนนท์
42 เดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ
43 เตือนใจ นครอินทร์
44 ถวิล หาญวรเกียรติ
45 ทินกร พฤกษ์ไพบูลย์
46 ทิพย์วรรณ ฉันทวศินกุล
47 ธนกฤษ ซิมตระกูล
48 ธนศืรื คงมี
49 ธีรพงษ์ เอกัคคตาจิต
50 ธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์
51 นงลักษณ์ จรัสโสภณ
52 นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
53 นราวดี นามศรี
54 นันทวรรณ แสงมงคลเลิศสิรื
55 นิธินันท์ รัตน์วัฒนาเลิศ
56 นิศาชล นกแก้ว
57 บดินทร์ บุนนาค
58 บารมี ธนาประชุม
59 บุญญวัฒน์ ขันธ์บุตร
60 ประภาส บุตรประเสริฐ
61 ประหยัด มณีสินธุ์
62 ปรัชวินทร์ สมศักดิ์
63 ปราณีย์ สุดภวา
64 ปรารถนา มณีสินธุ์
65 ปรารถนา สุขวิบูลย์
66 ปริยากร เนียมหะ
67 ปรียากมล มีอยู่เต็ม
68 ปัญญา เลี้ยงศิริ
69 ผไท อมาตยกุล
70 พนิดา ปีติบุญไพบูลย์
71 พรกวินทร์ เธียรภัทรโรจน์
72 พรทิพย์ ยศกิตติภัทร์
73 พรรณเพ๊ญ ตรีรัตนประคอง
74 พัชญ์สิตา ทองสุข
75 พัชราภรณ์ เสรีใจธรรม
76 พัฒนรัตน์ ตันติเอกอนันต์
77 พัณณิตา สุเมธาวัฒนะ
78 พิเชฐ ธัชศฤงคารสกุล
79 พิภพ โควถาวร
80 พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล
81 พิมลรัตน์ แสงขำ
82 พิศิษฐ์ เลิศรัตนาพงษ์
83 พิสิษฐ์ เสนาพิทักษ์
84 เพชรมณี ไวโรจนกิจ
85 แพรวสิรี ธีรพรธนพัชร์
86 ภัทรพล อุไรรัตน์อนันต์
87 ภัทริน ธัชศฤงคารสกุล
88 ภัสสร มหสมัชญ์
89 ภาวนา ใจหาญ
90 มณษาณัฏฐ์ พัฒน์วรนันท์
91 มณีรัตน์ จารัตน์
92 มนชัย ทาจันทร์
93 มยุรินทร์ ช่อเรืองศักดิ์
94 ยุพิน อัศวสุขสันต์
95 ยุภา ชินเจริญ
96 รจนา ไตรสินธ์
97 รัตนา ติรัสกร
98 รุ่งนภา ไฮเอ็ท
99 เรืองยศ เตชะจงจินตนา
100 ฤทัยชนก เนื่องดุลยศักดิ์
101 ลัดดา พันธ์พฤกษ์
102 ลินดา ขาวสอาด
103 วชิรา. สายธารบุญงานทวี
104 วนิดา จันทรเทพเทวัญ
105 วรรณภา ประทุม
106 วริทธิณัชช์ สัจจาพิทักษ์
107 วศินี หุ่นโพธิ์
108 วัลภา อินทรภักดี
109 วารี ปิ่นทองหล่อ
110 วิภาพร อำไพพิทักษ์วงศ์
111 วิไล พึ่งรุ่ง
112 เวชพิสิฐ มีสุข
113 เวสารัช เชื้อพันธ์
114 ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี
115 ศริญทิพย์ วังตาล
116 ศักดา อัชฌาเจริญสถิต
117 ศิริพร จันทรสมบูรณ์
118 ศิริพร เบญจมพรชัย
119 ศิริพรรณ คูภิรมย์
120 ศิวณัฐ สุดภวา
121 สดใส ทองดีเลิศ
122 สถาพร ขนอม
123 สมจินต์ วงศ์ปีติกุล
124 สมชาย ศรัทธาบุญ
125 สมศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์
126 สรญา จำปาคำ
127 สวนี วรรณกนก
128 สัณห์ชัย สิชฌรังษี
129 สาธิต วงศ์ประทีป
130 ศิริลักษณ์ ภาโนมัย
131 สุขิตชาญ นาคจู
132 สุณีย์ อิงคชัยกุลรัชต์
133 สุดากาญจน์ โยธินธนาภัทร์
134 สุทธิญา เอื้อพัฒนาพานิชย์
135 สุธรรม พรสกุลรัตน์
136 สุธัญญา พลเสน
137 สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล
138 สุรชัย ชิดเครือ
139 สุริยะศักดิ์ ถาวรวัฒนเจริญ
140 สุวรรณี อุดมผล
141 สุวัฒนพงษ์ ทัพบุญมี
142 เสฏฐ์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา
143 อติภา มังคละเศรณี
144 อนุชรักษ์ มหาอัมพรพฤกษ์
145 อภิชาดา พิษฐานพร
146 อภิรัช ประชาสุภาพ
147 อมรเทพ สีสมบุญ
148 อัครพร วิมลจิตรารมณ๋์
149 อิทธิพัทธ์ ณรงค์พันธ์
150 อุมา รัตนเทพี

สิ่งที่ต้องเตรียมและการแต่งกาย ในวันที่อบรม
1. หมวก / ร่ม
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ได้ที่
website : https://sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark

24

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาลกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่เข้าทัศนศึกษาและศึกษาสมุนไพรไทย ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

24

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อพ.สธ.-กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

รายการ บ้านและสวน ใช้พื้นที่การถ่ายทำประชาสัมพันธ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ บ้านและสวน จากบริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น ขอใช้พื้นที่การถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00-15.00 น.