ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายในการประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความเป็นมาของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดตามข่าวสารอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเพิ่มเติมที่ www.sireepark.mahidol.ac.th

17

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

       โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 136 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้แก่ “กิจกรรมระบายสีธรรมชาติ” เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสะกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต่าง ๆ อาทิเช่น ดอกกรรณิการ์ แก่นฝาง ดอกอัญชัญ เป็นต้น ต่อมาเป็น “กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ” ในกิจกรรมนี้ใช้กระบวนการสะกัดสีเช่นเดียวกันกับกิจกรรมระบายสีธรรมชาติ แต่การนำสีที่ได้มาใช้นั้นแตกต่างกัน โดยในกิจกรรมนี้นำมาใช้ในอาหาร เพื่อทดแทนการใช้สีผสมอาหาร กิจกรรมถัดมาเป็น “กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์ ที่ออกพื้นที่สำรวจพรรณไม้ในป่า และเก็บตัวอย่างพรรณไม้กลับมาโดยใช้แผงอัดพรรณไม้ในการรักษาองค์ประกอบพืชให้สมบูรณ์และมีอายุยืน ไม่เน่าเสีย กินกรรมสุดท้าย “กิจกรรมอาหารสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้ เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่เป็นทั้งสมุนไพร และผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารที่ทำได้ง่าย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังได้เข้าชมส่วน ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พร้อมกับวิทยากรบรรยายในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร” ที่มีวิทยากรบรรยายถึงคุณประโยชน์ ลักษณะ นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังมีโอกาสได้ลองชิม และดมกลิ่นจากต้นสมุนไพรสด ในลานนานาสมุนไพรได้ด้วย และนอกจากการเดินชมแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมด้วยรถราง ที่จะมีการบรรยายคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสมุนไพรกว่า 30 ชนิดตลอดเส้นทาง

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

02

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – แพทย์ จำนวน 54 คนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจจะประกอบวิชาชีพในอนาคต อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ ในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสมุนไพร รวมไปถึงรู้จักลักษณะเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ที่เล่าเรื่องราวรวมถึงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ และกลายมาเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปในปัจจุบัน

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

29

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร และวิทยาศาสตร์ คอยให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในการเข้าชมห้องนิทรรศการ และกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด นอกจากได้รับความรู้ผ่านการบรรยายแล้ว ยังได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านการสัมผัสผิวใบ รสชาติ และกลิ่นของต้นสมุนไพรในแต่ละชนิด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของสมุนไพร นั่นก็คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ” กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องยาสมุนไพร และธาตุวัตถุต่าง ๆ ที่มีการนำมาใช้ในตำรายาโบราณ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณในการผลิตยาในอดีต ในส่วนนี้อาจจะเป็นแรงบรรดาลใจในการศึกษาต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

27

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

         โรงเรียนเพลินพัฒนานำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 69 คน เข้าทัศนศึกษา ณ​อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และเห็นความสำคัญในเรื่องคุณประโยชน์ของสมุนไพรและธรรมชาติวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทัศนศึกษาในครั้งนี้ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน ได้แก่ “กิจกรรมเดินชมสวน” ในกิจกรรมนี้ น้อง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ และสังเกตสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการอธิบายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการสัมผัส ชิมรส และดมกลิ่นจากสมุนไพรสด ๆ ในลานนานาสมุนไพร กิจกรรมถัดมาเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้เห็นสมุนไพรในรูปแบบที่พร้อมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์อย่าง “กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้ลงมือทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่ตัวเองนั้นชื่นชอบ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากนั้นเป็นกิจกรรมรถรางชมสวน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้อง ๆ นักเรียนได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และได้เห็นต้นสมุนไพรที่โดดเด่นประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ กว่า 30 ชนิด ตลอดสองข้างทาง และกิจกรรมสุดท้ายกับ “กิจกรรมลูกประคบสมุนไพร” เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน “ลูกประคบ” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาไทยทั่วไป แต่จะมีสักกี่ครั้งที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้วส่วนผสมต่าง ๆ ด้านในนั้นมีสมุนไพรอะไรบ้าง และสารสำคัญของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างทั้งทักษะการลงมือทำลูกประคบ และได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

         การทัศนศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ยังเพิ่มมุมมองและประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเขาต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

25

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

1-Day Workshop “Flowers of Life” @Sireepark ครั้งที่ 1 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ครั้งแรกของการจัดกิจกรรม Workshop Flowers of Life ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความงาม และคุณประโยชน์ที่ได้จากดอกไม้นานาชนิด รวมถึงการที่ดอกไม้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การประดับตกแต่งบ้าน สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ การทำเป็นอาหาร รับประทานเป็นยารักษาโรค อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่สีเขียว บนเนื้อที่กว่า 140 ไร่ มีความพร้อมเรื่องพืชสมุนไพรและดอกไม้ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “Flowers of Life” ดอกไม้มากกว่าความสวยงาม คือคุณประโยชน์ที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการนำดอกไม้ที่มีประโยชน์และรับประทานได้มาสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้ในกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ผ่านการบรรยายเพื่อทำความรู้จักกับดอกไม้ และกิจกรรม Herbarium ซึ่งมีที่มา จากการเก็บตัวอย่างพืชของนักพฤกศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ จากนั้นเริ่มกิจกรรม Workshop แรกด้วยกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้ (Herbarium) ตกแต่งกระเป๋าผ้ารักษ์โลกด้วยสีจากดอกไม้ และ Herbarium Frame หลังจากที่ได้วัสดุอย่างดอกไม้แห้ง จากการกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้  โดย คุณบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง (นะโม) นักนิเทศน์ศิลป์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งมีความชำนวญในการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ และกิจกรรมสาธิตของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดอกไม้” โดยคุณ คุณศิรินทร์ทิพย์ สุบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขาติ ให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับของจากกิจกรรม Workshop และความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือทำของที่ระลึก Hand made จากดอกไม้ที่มีอยู่ใกล้ตัวสำหรับคนพิเศษ หรือโอกาสพิเศษได้ในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

25

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาในโครงการ “ชมรมพัฒนานิสิต สร้างจิตสาธารณะเพื่อการบริการวิชาการ” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพพืชสมุนไพร หลักการจัดจำแนกพืช เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียม วิทยากรทีมีความชำนาญในด้านสมุนไพร คอยให้ความรู้ตลอการศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

13

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

         โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำผู้พิการทางสายตาในโครงการ ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมุ่งเน้นในการเรียนรู้สมุนไพรจากการสัมผัส ลักษณะในส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร ดมกลิ่น และชิมรสชาติของสมุนไพรที่สามารถทานได้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการผลิตชา และวิธีการผสมชา และเพิ่มศักยภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการสายตาได้ศึกษาสมุนไพร ในกิจกรรมเดินชมสวน โดยเน้นเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่น พร้อมวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพร ต่อด้วยการสัมผัสบรรยากาศสวนสมุนไพรด้วยรถรางชมสวน และปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ชาสมุนไพร อย่าง “เบญจเกสร” หรือ เกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการนำ ไปต่อยอดในการทำชาในอนาคต

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

12

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ​อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

         นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) วิทยาลัยแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในหัวข้อ “พืชวัตถุ (สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” อุทยานธรรมชติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และข้อมูลในด้านดังกล่าวคอยให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดการเข้าชม

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

12

พ.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิตนำนักศึกษาแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาแพทย์แผนจีนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพร รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยา รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุดอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตลอดการศึกษาดูงาน

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark