ข่าวประชาสัมพันธ์

31

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะสมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้สูงอายุ สมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา(O-lunla) ได้จัดกิจกรรม “กินได้ยา หรรษากับสมุนไพร” เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลาน ได้มีโอกาสเรียนรู้การนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น สาธิตสารสกัดพญายอ สาธิตอาหารสมุนไพร สาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร เป็นต้น โดยมีวิทยากร จากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ประจำกลุ่มสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

30

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และนั่งรถราง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ในการประกอบรายวิชา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นวิทยากรในการนำชม

27

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ประชุมจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีอาจารย์ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม โดยทางกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุม

20

มี.ค.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

17

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้พิการทางการมองเห็น จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 คณะผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ติดตาม จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชมและจัดกิจกรรม

16

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ด้านสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านพืชสมุนไพร

15

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับสนองพระราชโองการในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 20 เพื่ออบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล การใช้ยา เวชภัณฑ์ และสมุนไพรเพื่อการรักษา โดยมีอาจารย์ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม

08

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

งาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”

8 มีนาคม 2561  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าชมบูธและรับมอบหนังสือ จากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเปิด โครงการเมืองสมุนไพร@นครปฐม ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

07

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสมุนไพร ของจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือยข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้ใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต รับรองการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย โดยภายในบูธอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะมีการสาธิตการทำยาดมจากสมุนไพร และแจกฟรี พร้อมทั้งต้นสมุนไพรจริงจากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ไปไว้ในงานให้ท่านได้ชมกัน
โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป

06

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวน #ชาวแก๊งค์ และเพื่อนๆ มาทำกิจกรรมที่อุทยานกัน*

ชวน #ชาวแก๊งค์ และเพื่อนๆ มาทำกิจกรรมที่อุทยานกัน*

#ชมสวนโดยวิทยากร
#ทำยาดมสมุนไพร
#ทำวุ้นจากสีธรรมชาติ
#อัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว
#สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่ม 15 คนขึ้นไปนะจ๊ะ (ติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

ดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th/th/tour

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
#inbox
#Fanpage :@sireepark
#Email: sireepark@mahidol.ac.th
หรือเบอร์ 02-441-5272-4

ฝากกดไลน์ กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ
#sireepark