ข่าวประชาสัมพันธ์

26

เม.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ…!

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิด จะทำการดับไฟ เพื่่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เวลา 13.00-16.00 น. อาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าชมในบางส่วน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

20

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้นและลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร ได้เรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกิจกรรมพาชมต้นสมุนไพรจริงตามลานต่างๆ ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจรรมทายภาพการ์ตูนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง พร้อมนั่งรถรางชมสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเน้นการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

07

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม

05

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการใช้ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล และชมห้องนิทรรศการถาวร มีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน “ค่ายจินตทัศน์วิจิตร 2561” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ในการฝึกฝนความสามารถในการบันทึก จำแนก คิดวิเคราะห์และประมวณความคิด โดยให้สื่อสารออกมาเป็นการวาดภาพ พร้อมทั้งเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสมนุไพรและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางศึกษาสมุนไพร

01

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ จากคณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรียนรู้สมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชม