ข่าวประชาสัมพันธ์

27

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากรายวิชา SCPL285 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษา จากรายวิชาSCPL285 (Plants and People) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

27

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้จัดทำโครงการปลูกสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม ปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความรู้ความเข้าใจในด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

21

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร เพื่อส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากร และได้ศึกษาเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

14

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมรักษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-5 และคุณครู จากโรงเรียนธรรมรักษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อยอดจากในห้องเรียน และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรต่างๆ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร และการสาธิตทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

13

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธียกรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานไว้ที่ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพฤหัสบดีที่ 13  กันยายน  2561 ฤกษ์เวลา  8.39 น.  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   และรองศาสตราจารย์  ดร. ภกญ. สุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมพิธียกรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานไว้ ณ ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอชีวกโกมารภัจน์เป็นบรมครูทางการแพทย์อายุรเวท และเป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นที่ยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชาของผู้ที่ศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

10

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เปิดให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านและขอเชิญบัณฑิตมาถ่ายภาพภายในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

ซึ่งเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากร พานั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน และพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล มีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากร พาชมห้องนิทรรศการและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูและบุคลากร จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เกิดทักษะการสำรวจ สังเกตุและบันทึกข้อมูล สามารถนำมาประกอบวาดภาพ พร้อมเขียนบรรยายเพื่อการสื่อสารได้

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark