ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ต.ค.'61

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามป้อม”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “มะขามป้อม”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

11

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย จากในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 “Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยพานั่งรถรางชมบรรยากาศและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล  เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน รายวิชา วกศท. 120 จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้พืชพรรณสมุนไพรต่างๆ ส่งเสริมทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง และยังสามารนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่และศึกษากิจกรรมที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศ ชมห้องนิทรรศการถาวร ทำยาดมสมุนไพร และทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 130 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณครูได้แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม เช่น การทำยาดมสมุนไพร การทำน้ำมันไพล การทำลูกประคบสมุนไพร การทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋วและการเพาะชำสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561 (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และเล่นเกมทายชื่อสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Freshy Boy & Girl 2018:ldol of the New Generation” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์และช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

29

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “พืชวัตถุ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

29

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พืชสมุนไพรในระบบวิทยาศาสตร์ และเลือกใช้พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark