ข่าวประชาสัมพันธ์

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 69 คน จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมฐานปัจฉิมนิเทศ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

01

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562  กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับสมุนไพร ชื่อ สรรพคุณและคุณลักษณของสมุนไพรแต่ละชนิด โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ทำกิจกรรมเส้นสายระบายสี ทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่1 และอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา MEDICINAL PLANTS โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรที่มีหลากหลาย มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาด้านการเรียนในรายวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งด้านชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจำ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก. วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

02

ก.พ.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จาก Indonesia Institute of Sciences และ Kyoto University ACEAN Center เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  Prof. Dr. Enny Sundarmonowati จาก Indonesia Institute of Sciences ปะเทศอินโดนนีเซีย และ Dr. Ayako Fujieda จาก Kyoto University ASEAN Center ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

ม.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประกาศปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากกรณีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วิกฤตเกินค่ามาตรฐาน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คณะนักเรียนและอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางและสาธิตการทำยาดม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งหมด 70 ท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม The 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear  Fusion (ASPNF-2019) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร นก โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมดูนก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark