ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  หน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์สู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีบุคลากรของ สสวท. จำนวนทั้งหมด 117 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมรักษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนธรรมรักษา ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อยอดจากในห้องเรียน และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 104 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้พืชสมุนไพรและปลูกฝังให้รู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 62 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศและผู้ประสานงาน จำนวนทั้งหมด 16 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จาก Yunnan University เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2019” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยพานักศึกษา จาก Yunnan University จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

26

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้งปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
เนื่องจากมีการดับไฟฟ้า จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการและจะเปิดให้บริการ
ตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

25

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้เปิดให้มีการสอนรายวิชาพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนและอาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย โดยพานักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการจิตอาสา และอาจารย์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

22

ส.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้พร้อมรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาการสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark