ข่าวประชาสัมพันธ์

04

ต.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

ปิดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

เนื่องจากมีการดับไฟ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นะคะ

#sireepark

27

ก.ย.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

27

ก.ย.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เปิดให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านและขอเชิญบัณฑิตมาถ่ายภาพภายในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

ซึ่งเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

27

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคุณครู ทั้งหมด 51 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับวิถีคนไทยในชีวิตประจำวัน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมเมนูสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและกิจกรรมแผงอัพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรการแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรแพทย์แผนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการระหว่าง Nanjing Drum Tower Hospital, The Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีบุคลากร จำนวนทั้งหมด 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชม และพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1,2 สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนทั้งหมด 49 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ส่วนที่ใช้ และสรรพคุณของสมุนไพร รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ประโยชน์พืชสมนุไพร ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 29 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านกระบวนการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลและกิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนโชติกาญจน์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนโชติกาญจน์ ได้จัดโครงการ ซึ่งมีนักเรียนและคุณครู ทั้งหมด 133 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาหาความรู้และนำมาพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4-6 และคุณครู ทั้งหมด 50 คน  เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น รู้จักวิชาชีพทางการวิจัยที่หลากหลาย เห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการเรื่อง “การศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนวิธีการสกัดสาระสำคัญในสมุนไพร และให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งอาจารย์ ทั้งหมด 33 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark