ข่าวประชาสัมพันธ์

14

ต.ค.'64

ข่าวกิจกรรม, ข่าววิชาการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” ผ่านโปรแกรม Webex Events

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ (Siree Park Webinar)  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” ผ่านโปรแกรม Webex Events

โดยงานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ได้แก่ วันที่ 14 และ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการนำเสนอพืชวงศ์ขิง ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนชนิดของพืชวงศ์ขิงสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปัจจุบันมีประมาณ 400 ชนิด และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ได้แก่ อาหาร สมุนไพร และการปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กระชาย พืชกลุ่มนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ผ่านการบรรยายจากทีมวิทยากรมากประสบการณ์ ซึ่งเป็นคณะจัดทำหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทย มาบรรยายพืชวงศ์ขิง 6 สกุลหลักที่พบในไประเทศไทย ได้แก่ กระวาน ขิง ขมิ้น เปราะ ดอกเข้าพรรษา และ มหาหงส์ โดยการบรรายจะพูดถึงความหลากหลายของชนิด การระบุชนิด รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต

29

ก.ย.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
.
วันที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดยคุณชุตินันท์ สิริวสุวัตร B2B Business Director SCG Distribution, คุณดุสิต อนุกูลมีชัย Project Owner Manager B2B Business SCG Distribution, และคุณวรางคณา สุขประเสริฐ Government Manager B2B Business SCG Distribution ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้เป็นพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ Sustainable Development Goals (Societal Innovation Demonstration Area for SDGs Authentic Learning) รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในการสร้างและทดลองนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

24

ก.ย.'64

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานจากภายนอก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพโดย : มหาวิทยาลัยมหหิดล

19

ก.ย.'64

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

วันที่ 19 กันยายน 2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

โดยการได้รับรางวัลดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจำปี หรือ รางวัล “Museum Thailand Awards” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้ง “คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้” และ “มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล”

ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรที่รวบรวม และจัดแสดงต้นสมุนไพรจริงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน

การได้รับรางวัลดังกล่าวอาจเป็นเครื่องหมายการันตีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีคุณค่าของประเทศไทย แต่เพื่อการอนุรักษณ์อย่างยั่งยืนอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะไม่หยุดพัฒนาและศึกษา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

09

ก.ย.'64

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs

วันที่ 9 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม, คุณอรมาศ พินิจชอบ ผู้จัดการฝ่ายบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท., คุณพงษบุตร อวยชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน, คุณณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้เป็น พื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ Sustainable Development Goals อย่างแท้จริง (Societal Innovation Demonstration Area for SDGs Authentic Learning)

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เยี่ยมชมพันธุ์พืชสมุนไพรและภูมิทัศน์โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ และได้ร่วมหารือกลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับอุทยานให้เป็นฐานการเรียนรู้ SDGs ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและบริหารจัดการน้ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในการสร้างและทดลองนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

06

ก.ย.'64

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2564 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศึกษาดูงาน และพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีความยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าศึกษาดูงานพร้อมวิทยากรบรรยาย ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์

เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสมุนไพรอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว นอกจากจะพูดถึงรายชื่อสมุนไพรชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการพูดถึงคุณประโยชน์ และข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในการใช้สมุนไพร เพื่อการนำไปใช้ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

26

ส.ค.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีรับมอบต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการวิจัยด้านสมุนไพร จำนวน 1,000 ต้น ด้วยความร่วมมือจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และคุณจารุพัฒน์ มลิทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา เป็นผู้แทนมอบต้นฟ้าทะลายโจร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

 

สำหรับ ต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000 ต้น ที่มอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงสมุนไพร ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ คัดจมูก หรือเจ็บคอ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองพบว่ามีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส เมื่อกระทรวงสาธารณสุขนำมาทดลองใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการที่ดีขึ้น และแทบไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย

 

ดังนี้ จึงมีแนวโน้มที่ฟ้าทะลายโจรจะเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นและอาการไม่รุนแรง และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสมุนไพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำมามอบผ่านเครือมติชน ในช่วงที่จัดงานมหกรรมสุขภาพออนไลน์ “Healthcare 2021 : วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดของเครือมติชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้สาระความรู้ และกระตุ้นสังคมเรื่องการใส่ใจสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และนำสู่การส่งมอบแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้วิจัยและพัฒนาต่อไป

06

ส.ค.'64

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
.
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
.
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ “สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย” จากศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
.
เป็นครั้งแรก ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้รับการติดต่อเพื่อขอวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ โดยในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในครั้งนี้ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็น และสมุนไพรไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน เพื่อให้การเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวมีความเหมาะสมกับช่วงวัย และเพิ่มความสนุกให้กับชั้นเรียนออนไลน์ จึงใช้กิจกรรม “เกมพันธุ์แท้สมุนไพรไทย” เป็นสื่อกลาง เพื่อดึงดูดความสนใจ และเปิดโอกาสให้ เด็ก ๆ ได้รู้จักสมุนไพรต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังตอบคำถามจากเด็ก ๆ ที่มีสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรในช่วงท้ายของกิจกรรม
.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://sireepark.mahidol.ac.th/

01

ก.ค.'64

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

งานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar หัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทำให้การดำเนินงานภายในของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายและแลกเปลี่ยนการมุมมองในการดำเนินงาน ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

Dr. Greetha Agumurum และ Patricia Malcolm จาก Botanical Garden Conservation International (BGCI) บรรยายในหัวข้อ Botanical Garden Accreditation

Dr. Nura Abdul Karim: Deputy Director / Library, Training & External Relations จาก Singapore Botanic Garden ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ Collection management

และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ Plant conservation

in Queen Sirikit Botanic Garden

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดการสัมมนา

02

เม.ย.'64

ข่าวกิจกรรม

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 เมษายน 2564

คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อทุกท่านได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมิวทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลใน ด้านต่าง ๆ ของสมุนไพร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการถามตอบ ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ตลอดการเข้าศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark