ข่าวประชาสัมพันธ์

01

เม.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ จากคณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรียนรู้สมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชม