ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ธ.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ Richard Ralphs รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา

กิจกรรม “The Sound of Siree” นี้ถูกจัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดลสิทธาคาร และงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเนรมิตรงานดนตรีในสวน ครั้งแรกของอุทยานธยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยในกิจกรรมนี้ ถือเป็นงานดนตรีที่ส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากนักดนตรีและคณาจารย์จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และทีมงานทุกท่านสู่ผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นการส่งท้ายปี 2563 นี้ให้เต็มไปด้วยความสุข ด้วยความไพเราะของเสียงดนตรี

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark