ข่าวประชาสัมพันธ์

06

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชพืชสมุนไพร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยการนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรให้แก่นิสิต

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark