ข่าวประชาสัมพันธ์

30

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสมุนไพร(สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark