ข่าวประชาสัมพันธ์

04

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 3 มกราคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะมาเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ให้การต้อนรับ นำชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลและนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา