ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.พ.'58

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นำนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๓ เข้าชม

ในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นำนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๙๘ คน เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อศึกษาประกอบรายวิชาการเรียนการสอน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล