ข่าวประชาสัมพันธ์

11

ก.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและขออนุเคราะห์ข้อมูล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าเยี่ยมชมและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-11.00 น.