ข่าวประชาสัมพันธ์

01

ก.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์นำนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๓

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์นำนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลให้สอดคล้องกับรายวิชา ในวันเวลาดังนี้


วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๔๙ คน


วันพุธที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๕๐ คน