ข่าวประชาสัมพันธ์

21

ก.พ.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 107 คน เข้ามาศึกษาดูงาน

ในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 107 คน เข้ามาศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจำแนกพืชสมุนไพร