ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ม.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา เภสัชกรรมไทยประยุกต์1 ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเภสัชกรรมไทย โดยเนื้อหาวิชานี้เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณสมุนไพรสดและแห้ง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25  มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.