News

20

Mar'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน 2561