News

15

Sep'17

Information

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.
(ห้องนิทรรศการ 9.00-16.00 น.)
โดยจะเก็บค่าเข้าชม เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 บัดนี้เป็นต้นไป