News

02

Aug'17

Information

ประกาศจะขอปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อปรับปรุงสถานที่สำหรับพิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้