News

05

Jul'17

Information

ประกาศการปรับปรุง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเตรียมความพร้อมที่สำหรับพระราชพิธีเปิดอุทยานฯ ซึ่งทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด
อุทยานฯ จึงจะมีการปรับปรุง ส่วนต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ถนนรถราง สะพานไม้ริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ทางเดินผู้ผิการ และศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ พร้อมทั้งของดการใช้จักรยานภายในอุทยานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้