News

11

Nov'19

Activities

The Visitors Yayee Planet visited Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

กลุ่มครอบครัวและบุตรหลานนำโดย Yayee Planet เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่บุตรหลานในวันหยุด โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิต ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมเมนูสมุนไพร และ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร หรือ น้ำดื่มที่ทำมาจากสมุนไพร ล้วนหาได้ง่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Nov'19

Activities

 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชพืชสมุนไพร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยการนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรให้แก่นิสิต

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา SCPL285 (Plants and People) ปีการศึกษา 2562 โดยได้นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวนทั้งหมด 65 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อการเรียนรู้ วิจัยและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสมุนไพร(สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Oct'19

Activities

กลุ่มผู้ปกครองและเด็ก เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง กลุ่มผู้ปกครองมีความสนใจ พาบุตรหลาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กๆ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับนอกเหนือจากประสบการณ์ในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถจดจำลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรได้ยาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา จำนวน 55 คน และอาจารย์ เป็นผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมศึกษาพืชสมุนไพร (แลปกริ๊ง)

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

Oct'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

Oct'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและธรรมชาติวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพ โดยพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน และคุณครูจำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

Oct'19

Activities

บุตรพนักงาน จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเติบโตแบบรู้จักและรักธรรมชาติ” สำหรับบุตรพนักงานจากวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุตรพนักงานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิmยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมห้องนิทรรศการถาวร และสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Oct'19

Activities

นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านชีววิทยา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรม เดินชมสวนและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark