News

20

Nov'19

Activities

 Freshman students and Professor from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Visited at Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในรายวิชาพืชสมุนไพรได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และสรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาจัดแสดงในสวนสมุนไพร และห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานฯ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

15

Nov'19

Activities

True Corporation Public Company Limited has organized the HR Town Hall at Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม HR Town Hall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี และความสนุก โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร และทำกิจกรรมต่างๆ ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรตลอดการทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

Nov'19

Activities

Grade 4th students and teachers from Marie Upatham School visited Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University for a study trip.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูผู้ดูแลเดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทัศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

11

Nov'19

Activities

The Visitors Yayee Planet visited Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

กลุ่มครอบครัวและบุตรหลานนำโดย Yayee Planet เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่บุตรหลานในวันหยุด โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิต ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมเมนูสมุนไพร และ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร หรือ น้ำดื่มที่ทำมาจากสมุนไพร ล้วนหาได้ง่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Nov'19

Activities

 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชพืชสมุนไพร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยการนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรให้แก่นิสิต

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา SCPL285 (Plants and People) ปีการศึกษา 2562 โดยได้นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวนทั้งหมด 65 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อการเรียนรู้ วิจัยและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสมุนไพร(สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Oct'19

Activities

กลุ่มผู้ปกครองและเด็ก เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง กลุ่มผู้ปกครองมีความสนใจ พาบุตรหลาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กๆ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

Oct'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับนอกเหนือจากประสบการณ์ในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถจดจำลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรได้ยาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา จำนวน 55 คน และอาจารย์ เป็นผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมศึกษาพืชสมุนไพร (แลปกริ๊ง)

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

Oct'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark