News

07

Apr'16

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

04

Apr'16

Activities

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย จำนวน 2 คน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ม.มหิดล  เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

26

Mar'16

Activities

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูสมุนไพร  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน

16

Mar'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเข้าชมพื้นที่อุทยานฯ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ การปลูกดูแลรักษา และสรรพคุณ  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 9 ท่าน

27

Feb'16

Activities

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ a day ร่วมจัดกิจกรรม ดอกไม้เป็นยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสารอะเดย์ (a day) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวอย่างดอกไม้แห้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงในส่วนของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน

25

Feb'16

Information

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-18.00 น.

06

Feb'16

Activities

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 123 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเภสัชสาตร์ มหาวิทยาลัยหมิดล  ได้จัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจำแนกพืชสมุนไพร เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00-16.00 น.

03

Feb'16

Activities

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-15.00 น.

31

Jan'16

Activities

การแข่งขัน “EMS Rally 2016”

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน “EMS Rally 2016” เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือกผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดถัย  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น.

25

Jan'16

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา เภสัชกรรมไทยประยุกต์1 ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเภสัชกรรมไทย โดยเนื้อหาวิชานี้เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณสมุนไพรสดและแห้ง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25  มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.