News

07

Oct'16

Activities

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และสาขาเกตเวย์ เอกมัย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน โดยให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม ทำวุ้น วาดภาพโดยใช้สีธรรมชาติ และปลุกต้นกล้า ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. เด็กและคุณครู จำนวน 14 ท่าน

06

Oct'16

Activities

คณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.

06

Oct'16

Activities

นักเรียนเก่าราชินี รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนเก่าราชินี รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

14

Sep'16

Activities

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต สาขาแพทย์แผนไทย ขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่และศึกษาเกี่ยวสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00-14.00 น.

08

Sep'16

Activities

คณะอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวนนักเรียน 279 ท่าน และอาจารย์ 12 ท่าน

08

Sep'16

Activities

ผู้เกษียณอายุและคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ขอเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.30-10.15 น.

07

Sep'16

Activities

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเข้าใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. จำนวน 15 ท่าน

27

Aug'16

Activities

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น.

20

Aug'16

Information

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. จำนวน 80 ท่าน

11

Aug'16

Activities

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ สรรพคุณทางยา รวมถึงการรักษาโรค แล้วยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 100 ท่าน