News

24

Feb'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันกันตนา ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

23

Feb'17

Activities

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับสาระความรู้ การท่องเที่ยวกิจกรรมสาธารณะ
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

21

Feb'17

Activities

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษรูปแบบการจัดสวยสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ท่าน

20

Feb'17

Activities

องค์การเภสัชกรรม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ อภ.ให้เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-12.00 น. จำนวน 16 ท่าน

17

Feb'17

Activities

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 38ท่าน

16

Feb'17

Activities

รายการ V Sport เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ V Sport ขอถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 6 ท่าน

15

Feb'17

Activities

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีโครงการนำนักเรียนในชุมชนรอบชุมชนศาลายา เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 50 ท่าน

07

Feb'17

Activities

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. จำนวน 55 ท่าน

07

Feb'17

Activities

คณาจารย์และนักศึกษจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายทำสื่อสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายภาพสมุนไพร 41 ชนิด สำหรับเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างและบุคคลทั่วไป ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-17.00 น. จำนวน 7 ท่าน

03

Feb'17

Activities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.45-16.30 น. จำนวน 12 ท่าน