News

10

Aug'17

Activities

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4

ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

04

Aug'17

Activities

คณะข้าราชการที่จะเกษียณ จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะข้าราชการที่จะเกษียณ โดยนิตยสารโล-ลั้นลา ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ “ผจญภัยในตัวเอง การเรียนรู้ครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” เข้ามาอบรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

02

Aug'17

Information

ประกาศจะขอปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อปรับปรุงสถานที่สำหรับพิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้

02

Aug'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เข้ามาทัศนศึกษาสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

31

Jul'17

Activities, Information

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาการ ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4
*****หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ กรุณาแจ้งถอนรายชื่อ ภายในวันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 ****
(หากผู้ที่มีชื่อ แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม ทางทีมงานขอพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่ทางอุทยานฯจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป)

Addatong Lee
Amaratip Sutthipong
กชพรรณ วัชรภักดิ์
กนกกานต์ จันแปงเงิน
กนกอร มณีวงษ์
กฤษ อนุสสรราชกิจ
กฤษฎิ์ นิลขาว
กันยาวีร์ เตชปีติสกุลวงค์
กัมปนาท แก้วบรรจักร
กาญจนา เข็มทอง
กานต์สีนี ธนารักษ์วุฒิกร
กิติ จารุอารยนันท์
เกศกนก ถวัลย์ภิยโย
เกษสุดา เดชดำรงค์ศักดิ์
แก้ม ตรงจิตต์ธรรม
ไกรสรณ์ เที่ยงนาดอน
ขนิษฐา ประมูล
โขมพัสตร์ โกเมนพินิต
คงเดช วรชัย
คณาพล พรประเสริฐชัย
คณิตา น่วมศรี
คณิศร สุนทราภา
โฆษิต กรีพร
จตุรพร จำรัสพิพัฒน์อาทร
จรุงอาภา ทิพย์อาสน์
จักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน
จิรัฐพล มณีกูล
จิราพร เคนวิเศษ
จุมพล ทัพไชย
เจษฎา ยิ้มศรีปทุม
ชญานิศวร์ พัชรวิวัฒน์กุล
ชญาภา ตันติอภิรมย์
ชฎา จารุวงศ์วณิชย์
ชนิดา ดังสะท้าน
ชลลดา นิยม
ชลิดา จรรยหาญ
ชโลบน อยู่สุข
ชวิน แฃ่เหีย
ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ
ชัยญา นพคุณวิจัย
ชาติชาย หงษ์พนัส
ชื่นนภา กิตติสิทธิพงษ์
ชุติยา ศรีเศรษฐการ
ญาณิศา วาสนาทิพย์
ฐิติรัตน์ วรชัย
ณณัฏฐ์ ขำโคกกรวด
ณัฏฐนันท์ จันทมาลา
ณัฐนันท์ สีมะเสถียรโสภณ
ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์
ดนัย คุณธรรมเอก
ดลชา ศรีบูรณกร
ดารา พฤกษ์โสภณ
ดาราวรรณ ภูศรี
ตติยา ฤดีขจรไชย
ตรีณัฐตา เกษมจีรสุรัชต์
ถนอมวงศ์ ถนอมกุลบุตร
ถาวร พัฒนแก้ว
ทสพร พ้นภัยพาล
ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์
ธัญญรัตน์ ตั้งบวรพิเชฐ
ธันยธร แนวพนิช
ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ
ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม
ธีรพล วุฒิยาสกุล
นภัสภรณ์ กัญจน์สิทธิภัทร
นภาพร กิตติศักดิ์ไพรัช
นภาพร วิศวกุล
นลินทิพย์ พรประเสริฐชัย
นันทิกา รักษ์จินดา
นิพนธ์ สุทธิธนกูล
นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์
นิศากร พ่วงมหา
เนตรา อธิตาสุริยมงคล
บังอร ชันติโก
บัณฑิตา พึ่งวิชา
บุญธิภา เจียรธีรางกูร
บุญรัตน์ อยู่เวชวัฒนา
บุญเสริม เผ่าพืชพันธ์
บุศรา หวังธนอิทธิกุล
เบญจพร ภูศรี
เบ็ญจมาศ บุตรกินรี
ประธาน ยานกูลวงศ์
ประภา คงครินทร์
ปราณี วิชาธรรม
ปริญญ์ ไชยกิจ
ปิติยา หัตถกิจ
ปุญญานุช ลิมป์กาญจนวัฒน์
ปุณณพงษ์ โชจอหอ
ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์
พงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี
พงษ์พันธ่ ชาติพิทักษ่
พจนีย์ ก่อตั้งทรัพย์
พยุงศักดิ์ พันธ์เจริญ
พรทิพย์ ทองโสภา
พรเทพ เกียรติศักดิ์บวร
พรพิไล ชัยเสริมวงศ์
พรลักษณ์ ไชยสุวรรณพรม
พวงทอง พวงแก้ว
พัชรนันท์ ศิรธัชธนสิทธิ์
พิจิตรา หล่อธีรพงศ์
พิชญ์สินี จันทร์ขิ่น
พิมพ์สุชา ปทุมจิรวัฒน์
พุฒิพัฒน์ ธีรนันทนิตย์
พุทธิณา นันทะวรการ
เพ็ญใจ สมานสุข
เพ็ญลักษณ์ ทะวงศ์นา
เพ็ญศรี เทพกุณหนิมิตต์
ภานุรักษ์ โชติวรรณ
ภิญญาพัชร์ เมธีวัชรชัยยศ
ภิภพ กมลเกตุโสภณ
ภีรวุฒน์ ปัญญาพุฒิโรจน์
มฤณีย์ แสงสว่าง
มาณพ รัติโชติ
เมตตา บุญกล่ำ
ไมตรี อังสุนันทวิวัฒน์
ยุพิน อัศวสุขสันต์
ยุวดี บีฬหาทร
ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
รัชฎาพร รถทอง
รัชนิกฤต มรกตพรรณ
รัตนา ร่วมภูมิสุข
รุ่งทิพย์ ชาญเฉลียว
วนิดา เนาวประทีป
วนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
วรธัช แสงแก้ว
วรรณพร สุบรรณ ณ อยุธยา
วลัญชนา เจียรธีรางกูร
วัชรี วงศ์ศิริ
วารินทร์ สละชีพ
วิกรานตฺ์ชนม์ ไชยสุวรรณ
วิจิตร กิจถาวรกุล
วิชสุดา ร้อยพิลา
วิภาวดี วิเศษสมภาคย์
วิมลรัตน์ บุญบำรุงศิลปหรรษา
วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล
วีรพันธ์ ตรีนัย
ศจีรัตน์ ว่องมงคลวัฒน์
ศริชาย สุริยะกุล
ศริรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์
ศรีกัญญา พัฒนแก้ว
ศรีนิภา ตันติรัตน์ไพศาล
ศศิพิมพ์ เตียประภางกูร
ศักดา ธาราธาร
ศิริรัตนา สิงห์สายกวิน
ศิวพร วุฒิยาสกุล
ศุภณัฐ เมืองคำ
สนธิวัฒน์ ถวัลย์ภิยโย
สมปอง อ้นเดช
สวพรรณ ทรัพย์ประดิษฐ
สวลักษณ์ เอี่ยมเงิน
สินา ชินานุวัฒน์
สิริญญา จันทะจิตต์
สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์
สุชัญญ์ญา ปัญญาพุฒิโรจน์
สุชาดา ธาระวานิช
สุชาติ เดชศราเดโช
สุชาติ เอื้อไพบูลย์
สุดคนึง ศรีสะอาด
สุดา สงวนกงษ์
สุดาทิพย์ โอชารส
สุดารัตน์ ฐาปนา
สุทัศน์ ขจายศรสิทธิ์
สุนีรัตน์ ทรงเพ็ชร์มงคล
สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ
สุพิชชา สุทธิสาร
สุพิชญ์นันท์ จิรสิริสุขภา
สุภิวัช โกสุมพิทักษ์
สุเมธ ฟูเฟื่อง
สุรพล ลิมป์กาญจนวัฒน์
สุรศักดิ์ ภัทรพงศ์เกษม
สุรียภรณ์ แซ่เตียว
สุวัชราพร สวยอารมณ์
เสาวนีย์ ปิติภากร
โสภิศา แช่มเสือ
อ่นเรือน ประจำสุข
อภิวัตร์ เฟื่องการงาน
อ้อมใจ เหียดใส
อังสนา แสงวิจิตร
อำไพ ทองเงิน
เอกชัย ใยพิมล

สิ่งที่ต้องเตรียมและการแต่งกาย ในวันที่อบรม
1. หมวก / ร่ม
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ได้ที่
website : https://sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark

28

Jul'17

Activities, Information

ขอปิดรับสมัครการอบรม ครั้งที่4

ขออภัย ขอปิดรับสมัครการอบรม

เนื่องจาก จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม เต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว
เราจะคัดเลือกรายชื่อจากเหตุผลที่อยากเข้าร่วม ของท่าน ในการอบรมในครั้งนี้
ท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้ว แต่ติดภาระกิจ มาไม่ได้ แจ้งชื่อก่อน 3 วัน แจ้งได้ทาง Inbox facebook
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันที่อบรม
1. หมวก
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไป
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ที่
website : https://sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากท่านใดสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง หรือ คุณธนภรณ์ บุญเปล่ง)

22

Jul'17

Activities

คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จัดโครงการสานสายใยครูศิษย์ โดยเข้าเยี่ยมชมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพร กับ การทำลูกประคบ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-14.00

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

07

Jul'17

Activities

คณะข้าราชการที่จะเกษียณ จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะข้าราชการที่จะเกษียณ โดยนิตยสารโล-ลั้นลา ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ “ผจญภัยในตัวเอง การเรียนรู้ครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” เข้ามาอบรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

05

Jul'17

Information

ประกาศการปรับปรุง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเตรียมความพร้อมที่สำหรับพระราชพิธีเปิดอุทยานฯ ซึ่งทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด
อุทยานฯ จึงจะมีการปรับปรุง ส่วนต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ถนนรถราง สะพานไม้ริมน้ำ ศาลาริมน้ำ ทางเดินผู้ผิการ และศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ พร้อมทั้งของดการใช้จักรยานภายในอุทยานฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

28

Jun'17

Activities

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ถวามเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3
ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)