News

04

May'17

Activities

คณะวิศวรรมศาสตร์ ม.มหิดล พาผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้สูงอายุ จากจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

23

Apr'17

Activities

นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการอบรม และเข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพร พร้อมทำกิจกรรมการทำยาสมุนไพรอัดเม็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

21

Apr'17

Activities

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

20

Apr'17

Activities

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ พานักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรุ้ทางด้านพืชสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

10

Apr'17

Activities

คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง(สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เข้าเยี่มชมห้องนิทรรศการและพื้นที่โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

04

Apr'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรไทย โดยอาจารย์ ดร.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการนำชม เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

03

Apr'17

Activities

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

01

Apr'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จาก โรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ได้จัดค่าย “จินตทัศน์วิจิตร” โดยเข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00-16.00 น.

31

Mar'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

30

Mar'17

Activities

ผู้นำนิสิตนักศึกษา มูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้นำนิสิตนักศึกษา จากมูลนิธิรากแก้ว จัดสัมมนาและ เยี่ยมชมสวนสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.