News

08

Dec'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

01

Dec'17

Activities

คณะบุคลากรและนักศึกษา จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

01

Dec'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่1”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

27

Nov'17

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมรับฟังการบรรยายการใช้สมุนไพรในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

25

Nov'17

Activities

คณะวิทยากรต่างชาติและเจ้าหน้าที่ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 48 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม วิทยากรต่างชาติและเจ้าหน้าที่ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร และห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น.

19

Nov'17

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพรไทย และห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

18

Nov'17

Activities

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่รวมกลุ่มจัดกิจกรรม ให้ความรู้ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ สาธิตการทำวุ้นสีจากสมุนไพร และสาธิตการทำน้ำมันไพลจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.30 น.

17

Nov'17

Activities

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

17

Nov'17

Activities

นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น.

09

Nov'17

Activities

คณะเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.