News

07

Apr'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม

05

Apr'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

Apr'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน “ค่ายจินตทัศน์วิจิตร 2561” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ในการฝึกฝนความสามารถในการบันทึก จำแนก คิดวิเคราะห์และประมวณความคิด โดยให้สื่อสารออกมาเป็นการวาดภาพ พร้อมทั้งเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร

04

Apr'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสมนุไพรและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางศึกษาสมุนไพร

01

Apr'18

Activities

กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ จากคณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศูนย์การเรียนรู้เคหกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านปาริชาติ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรียนรู้สมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชม

31

Mar'18

Activities

คณะสมาชิกนิตยสารและสมาชิกเฟซบุ๊ค จากนิตยสารโอ-ลั้นลา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

30

Mar'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และนั่งรถราง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ในการประกอบรายวิชา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark

27

Mar'18

Activities

คณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ประชุมจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน โดยมีอาจารย์ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรนำชม โดยทางกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุม

20

Mar'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

17

Mar'18

Activities

คณะผู้พิการทางการมองเห็น จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 คณะผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ติดตาม จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชมและจัดกิจกรรม