News

03

May'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านพืชสมุนไพรจากต้นจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียน โดยได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากร ในการนำชม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

02

May'18

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จัดโครงการ CIP OUTing Term 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา เปิดโลกทัศน์ และเสริมทัศนคติที่มีประโยชน์ โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ และกิจกรรมสาธิตขยายพันธุ์สมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

28

Apr'18

Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

26

Apr'18

Information

ประกาศ…!

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิด จะทำการดับไฟ เพื่่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เวลา 13.00-16.00 น. อาจจะมีความไม่สะดวกในการเข้าชมในบางส่วน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมมา ณ ที่นี้

20

Apr'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้นและลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

Apr'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร ได้เรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกิจกรรมพาชมต้นสมุนไพรจริงตามลานต่างๆ ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจรรมทายภาพการ์ตูนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

Apr'18

Activities

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง พร้อมนั่งรถรางชมสมุนไพรภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเน้นการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

 

07

Apr'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถราง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชม

05

Apr'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

Apr'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา จัดกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน “ค่ายจินตทัศน์วิจิตร 2561” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ในการฝึกฝนความสามารถในการบันทึก จำแนก คิดวิเคราะห์และประมวณความคิด โดยให้สื่อสารออกมาเป็นการวาดภาพ พร้อมทั้งเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร