News

12

Jul'18

Activities

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากอพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จาก อพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์  จัดกิจกรรมพิเศษสนันบสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

12

Jul'18

Activities

นักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เด็กนักเรียน จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย 4” ทั้งนี้ให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพร และชนิดของสมุนไพร  โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

Jul'18

Activities

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการบรรยาย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

Jul'18

Activities

นักศึกษา จากสถาบันภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา จากสถาบันภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งทางสถาบันภัทรเวชสยาม ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชกรรมไทย โดยได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้พืชสมุนไพร ได้ประสบการณ์และข้อมูลพืชสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

Jul'18

Activities

นายทหารนักเรียน จากสถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายทหารนักเรียน จากสถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำโดยเรือเอกหญิง ศิริลักษณ์ สิธิวงศ์ ประจำแผนกฝึกอบรม สถาบันภาษากองทัพไทย เป็นผู้ประสาน โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

27

Jun'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและคุณค่าของพืชสมุนไพร พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดขึ้น เช่น ชมห้องนิทรรศการถาวร ชมสวนสมุนไพร และสาธิตแผงอัดพรรณไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตทำกิจกรรม

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

20

Jun'18

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดกิจกรรมชมห้องนิทรรศการถาวร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร ชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมแรลลี่หาภาพสมุนไพร มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรการบรรยายและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

15

Jun'18

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในเรื่องของลักษณะ ประเภท ประโยชน์และคุณค่าของพืชสมุนไพรต่อมนุษย์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม พาชมสวน นั่งรถราง แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สาธิตการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

14

Jun'18

Activities

คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั่งรถรางชมบรรยากาศ ชมห้องนิทรรศการถาวรพร้อมบรรยายและเดินชมสมุนไพรตามแปลงต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการพาชม

08

Jun'18

Activities

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชมด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยทางผู้จัดมีวัตถุประสงค์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภายหลังเกษียณอายุราชาการ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark