News

10

Oct'18

Activities

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้พืชพรรณสมุนไพรต่างๆ ส่งเสริมทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง และยังสามารนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

Oct'18

Activities

คณะคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่และศึกษากิจกรรมที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศ ชมห้องนิทรรศการถาวร ทำยาดมสมุนไพร และทำลูกประคบสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

Oct'18

Activities

คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 130 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณครูได้แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม เช่น การทำยาดมสมุนไพร การทำน้ำมันไพล การทำลูกประคบสมุนไพร การทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋วและการเพาะชำสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

Oct'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2561 (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และเล่นเกมทายชื่อสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

Sep'18

Activities

นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Freshy Boy & Girl 2018:ldol of the New Generation” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์และช่วยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

29

Sep'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “พืชวัตถุ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

29

Sep'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พืชสมุนไพรในระบบวิทยาศาสตร์ และเลือกใช้พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

27

Sep'18

Activities

นักศึกษา จากรายวิชา SCPL285 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษา จากรายวิชาSCPL285 (Plants and People) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

27

Sep'18

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครปฐม ได้จัดทำโครงการปลูกสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม ปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความรู้ความเข้าใจในด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

21

Sep'18

Activities

บุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร เพื่อส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากร และได้ศึกษาเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark