News

08

Aug'18

Activities

นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นักศึกษาและบุคลากร จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรไทย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร ได้จัดค่ายเด็กไทยหัวใจพุทธตอน “ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่อย่างไทย รอบรู้ปัจจัย4” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย สรรพคุณของสมุนไพรและชนิดของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

08

Aug'18

Activities

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการประชุมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเมืองสมุนไพรนครปฐมในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 160 ท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รู้จักการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

03

Aug'18

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำคณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จาก Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี และ Rirsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน และทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

02

Aug'18

Activities

บุคลากรและผู้เกษียณอายุงาน จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้เกษียณอายุงาน ชมรมรามาธิบดีอาวุโส จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายใน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

26

Jul'18

Activities

นักศึกษาต่างชาติ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาต่างชาติ โครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการหนึ่งปี (One-year Training grogram of Academin Soft Skills) จากโครงการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการเรียนนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรบรรยายด้านพืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

25

Jul'18

Activities

บุคลากรและอาจารย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาชิก “กลุ่มสวนครัวร่วมใจชาว PH” จากบุคลากรและอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงบริเวณภายในคณะให้เป็นสวนสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรของคณะและประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการพาเดินชมสวนสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

Jul'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

18

Jul'18

Information

พบกับบูทของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15

พบกับบูทของ
“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โลกมั่นใจ สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย (Global Trust in Thai Herbs & Wisdom)
ตั้งแต่วันที่18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ใน Wisdom Zone ที่ 22 (สีเหลือง)
ภายในบูท ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ มีต้นสมุนไพรจริงให้ชม กิจกรรม และจำหน่ายหนังสือ ภายในงานอีกด้วย

แล้วพบกันในงานนะคะ

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark