News

09

Nov'18

Activities

นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพืชพรรณที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคม โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

Nov'18

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “เสนียด”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

01

Nov'18

Activities

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต เรียนรู้พืชสมุนไพรและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

Oct'18

Activities

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561  เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรณีพิเศษ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศโดยรอบอุทยานธรรมชาติวิทยา

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

28

Oct'18

Activities

คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และเครื่องยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และทำกิจกรรมดูเครื่องยาต่างๆ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

25

Oct'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพร และทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

24

Oct'18

Activities

คณะบุคลากร จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะบุคลากร จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างถูกต้อง และเกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

22

Oct'18

Activities, Information

มหิดลวิชาการ #เปิดบ้านสิรีฯ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล“เที่ยวชมอุทยาน และนิทรรศการ ไปกับวิทยากรด้านสมุนไพรและนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

#แล้วพบกันนะจ๊ะ
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

Oct'18

Activities

คณะผู้ประชุมด้านหลักสูตร จาก University of Sussex, United Kingdom และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้ประชุม ด้านหลักสูตร จาก University of Sussex, United Kingdom และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

19

Oct'18

Activities

คณะนักเรียน ค่ายเยาวชน“Power Green Camp” รุ่นที่13 จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Power Green Camp) รุ่นที่13 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 70 คน  เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark