News

03

Dec'18

Activities

คณะอาจารย์แพทย์อาวุโสและนักศึกษาแพทย์ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะอาจารย์แพทย์อาวุโสและนักศึกษาแพทย์ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  จำนวน 50 ท่าน ได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

01

Dec'18

Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”

วันที่ 1 ธันวาคม 2561  รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติท่านแรก เป็นตัวแทนในนามอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”  จาก นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  มหกรรมอารยสถาปัตย์  และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 โดยทั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ต้นแบบที่ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

Nov'18

Activities

คณะนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพและวิชาการ ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับงานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ชมห้องนิทรรศการและสาธิตการทำน้ำมันไพล

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

28

Nov'18

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Camborne Science and international Academy สหราชอาณาจักรและ G.T. (Ellen Yeung) College เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คณะนักเรียนและอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและสาธิตการทำยาดม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

24

Nov'18

Activities

กลุ่มนักศึกษา จากโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนักศึกษา จากโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ สาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

18

Nov'18

Activities

กลุ่มผู้ฟังรายการคลื่นวิทยุ จากบริษัท ประสาเพื่อน จำกัดและแฟนเพจ Trinity Silom เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ฟังรายการคลื่นวิทยุ จากบริษัท ประสาเพื่อน จำกัดและแฟนเพจ Trinity Silom เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

15

Nov'18

Activities

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษาและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพืชสมุนไพร งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

14

Nov'18

Activities

นักศึกษาและคุณครู จากกศน. เขตหนองแขม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาและคุณครู จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1 โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

09

Nov'18

Activities

นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพืชพรรณที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคม โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

Nov'18

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “เสนียด”

Sorry, this entry is only available in ไทย.